Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas pielikumā “Datu kategorijas”.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

3.1. fiziskajām personām – mācību un semināru apmeklētājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (studējošajam) saņem vai nodod LTMC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

3.2. LTMC auditoriju, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

3.3. LTMC uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

turpmāk tekstā visi minētie – Datu subjekti.

4. LTMC rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (LTMC interneta vietnē https://ltmc.lv/ , pašapkalpošanās portālā https://mis.ltmc.lv , e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu LTMC.

7. LTMC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju ievietojot LTMC mājaslapā. LTMC saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LTMC mājaslapā.

Pārzinis

8. Personas datu apstrādes pārzinis ir Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”,reģistrācijas Nr.50003253361, adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, turpmāk - LTMC

9. LTMC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LTMC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. LTMC apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

10.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu LTMC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

10.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;

10.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no LTMC un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LTMC leģitīmās (likumīgās) intereses.

LTMC leģitīmās intereses

11. LTMC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

11.1. veikt saimniecisko darbību;

11.2. sniegt tālākizglītības pakalpojumus;

11.3. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

11.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

11.5. saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;

11.6. analizēt LTMC interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

11.7. administrēt Datu subjektu kontu LTMC interneta vietnēs;

11.8. segmentēt klientu datu bāzi tālakizglītības pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

11.9. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

11.10. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

11.11. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

11.12. novērst noziedzīgos nodarījumus;

11.13. nodrošināt LTMC pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;

11.14. nodrošināt efektīvus LTMC pārvaldības procesus;

11.15. vairot tālākizglītības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

11.16. nodrošināt un uzlabot tālākizglītības pakalpojumu kvalitāti;

11.17. administrēt maksājumus;

11.18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

11.19. informēt sabiedrību par savu darbību.

LTMC Personas datu apstrādes nolūki

12. LTMC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

12.1. Tālākizglītības pakalpojuma sniegšanai:

12.1.1. datu subjekta identificēšanai;

12.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

12.1.3. mācību procesa nodrošināšanai;

12.1.4. jaunu mācību virzienu attīstībai;

12.1.5. tālākizglītības pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

12.1.6. klientu apkalpošanai;

12.1.7. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

12.1.8. norēķinu administrēšanai;

12.1.9. parādu atgūšanai un piedziņai;

12.1.10. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

12.2. Plānošanai un analītikai:

12.2.1. statistikai un darbības analīzei;

12.2.2. plānošanai un uzskaitei;

12.2.3. efektivitātes mērīšanai;

12.2.4. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

12.2.5. atskaišu sagatavošanai;

12.2.6. riska vadības aktivitāšu ietvaros.

12.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

12.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu LTMC.

Personas datu apstrādes principi

13. LTMC apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LTMC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

14. LTMC attiecībā uz Datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

15. Ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LTMC var pilnvarot LTMC sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, LTMC sadarbības partneri apstrādā LTMC rīcībā esošos Datu subjekta personas datus, attiecīgie LTMC sadarbības partneri ir uzskatāmi par LTMC datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un LTMC ir tiesības nodot LTMC sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

16. LTMC sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar LTMC prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildei LTMC uzdevumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas

17. LTMC neizpauž trešajām personām Datu subjektu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

17.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu);

17.2. lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

17.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

17.4. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

17.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LTMC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LTMC likumīgās intereses.

18. LTMC personu dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Personas datu aizsardzība

19. LTMC aizsargā Datu subjekta datus ar fiziskās un loģiskās aizsardzības līdzekļiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LTMC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus programmatūras drošības pasākumus:

19.1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

19.2. ugunsmūri;

19.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

19.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

20. LTMC aizsargā Datu subjekta datus izmantojot šādus fiziskās drošības pasākumus:

20.1.1. tehnisko resursu aizsardzība pret fiziskas iedarbības radītu informācijas sistēmas apdraudējumu;

20.1.2. nodrošinot papīra formā esošo datu uzglabāšanu slēdzamos skapjos;

20.1.3. nodrošinot uzglabāto datu aizsardzību no ugunsgrēka, plūdiem, sprieguma pazemināšanās vai pārspriegums enerģijas pievades tīklā, tehnisko resursu zādzības, ekspluatācijas noteikumiem neatbilstoša mitruma, gaisa temperatūras.

Personas datu glabāšanas ilgums

21. LTMC glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

21.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

21.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LTMC vai Datu subjekta var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

21.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

21.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

22. Pēc tam, kad 20. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta Piekļuve personas datiem

23. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

24. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LTMC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LTMC veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LTMC likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LTMC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

25. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

25.1. rakstveida formā klātienē LTMC administrācijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

25.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

26. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LTMC pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27. LTMC atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

28. LTMC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

29. Datu subjekts sniedz piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, attēla publicēšana, reklāma u.c.), LTMC pieteikšanas formās, LTMC pakalpojumu portālos/lietotnēs, LTMC un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē LTMC.

30. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Datu kategorijas.

31. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, klātienē LTMC. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjektam piekrišana bija spēkā.

33. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi un saziņa

34. LTMC veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

35. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LTMC veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, lekciju, nodarbību, pārbaudījumu laiku saskaņošana, informācija par maksājumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

36. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LTMC un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, aptaujas) LTMC veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

37. Datu subjekts piekrišanu LTMC komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pašapkalpošanās portālā https://mis.ltmc.lv, LTMC pieteikšanas formās, LTMC un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

38. Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

38.1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā LTMC portālā https://mis.ltmc.lv;

38.2. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];

38.3. klātienē LTMC;

38.4. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;

38.5. LTMC pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm;

38.6. izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Datu subjekts piekrīt, ka LTMC var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Datu subjekta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

39. LTMC mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti zemāk sadaļā “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.

40. LTMC mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LTMC nenes atbildību.

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

1. Sīkdatņu izmantošanas noteikumos LTMC interneta vietnēs ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana Nodibinājums „Latvijas Tiesnešu mācību centrs”, vienotās reģistrācijas 50003253361, juridiskā adrese Rīgā, Mārstaļu ielā 19, LV-1050, kontaktinformācija [email protected] ) vietnēs un mājaslapās: https://ltmc.lv/, https://mis.ltmc.lv, un citās LTMC interneta vietnēs (turpmāk LTMC vietnes vai mājaslapas), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

2. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, LTMC izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

4. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

5. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

6. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

7. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords

8. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

9. LTMC izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

9.1. nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

9.2. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

9.3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

9.4. lietotāju autentifikācijai.

10. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

11. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

12. Apmeklējot LTMC vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

13. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai LTMC izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.

14. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

15. Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar LTMC, izmantojot šādu kontaktinformāciju: [email protected].

Datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, amats,  darba vieta pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)

invaliditātes pazīme

4.

Datu subjekta kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5.

Datu subjekta dati

datu subjekta līguma numurs, datu subjekta reģistrēšanas datums, statuss

6.

Pašapkalpošanās portāla https://mis.ltmc.lv dati

lietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā https://mis.ltmc.lv

7.

Datu subjekta profilēšanas[i] dati

Piederība amata kategorijai, tālākizglītības kursam, studiju programmai (profilēšanai tiek ņemta vērā datu subjekta datu analīzes atļauja)

8.

Tālākizglītības pakalpojuma dati

līguma numurs, studiju programmas nosaukums, studiju adrese, maksa, atlaide, atlaides beigu termiņš

9.

Tālākizglītības pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

10.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

11.

Maksājuma dati

Maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

12.

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

13.

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

14.

Datu subjektu aptauju dati

aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

15.

LTMC interneta lapās veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

16.

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas datums

17.

Video dati

video no pasākumiem, videonovērošana LTMC, ierakstīšanas datums

18.

Pieejas dati sistēmām

Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

19.

Piekrišanu[ii] informācija

Datu subjekta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

[i] Profilēšana - izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.

[ii] Piekrišana – datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši LTMC sniegtajai informācijai.

Privātuma politika stājusies spēkā 25.05.2018