Par LTMC

Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) ir nodibinājums, kas nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību un to dara ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā. LTMC galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus tiesu sistēmas darbinieku tālākizglītības un profesionālas pilnveides pasākumus (seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, utml.), īpašu vērību veltot tēmām un uzlabojumiem, kas paaugstina tiesu spriedumu kvalitāti un sagatavo profesionāļus kvalitatīvam darbam Eiropas Savienības tiesību sistēmā.

LTMC nodrošina mācības arī citām juridiskajām profesijām – prokuroriem, advokātiem un valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu juristiem un darbiniekiem.

LTMC ir aktīvs Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla biedrs kopš 2004. gada un darbojas programmu darba grupā pastiprinātu uzmanību veltot lektoru sagatavošanas jautājumiem un semināriem, kas tiek nodrošināti administratīvo tiesību jomā ES līmenī.

Padome

Padome ir viena no nodibinājuma pārvaldes institūcijām ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām. 2004. gada 13. decembrī LTMC dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu pārveidot BO SIA LTMC par Nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs". Šīs izmaiņas tika reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 11. janvārī.

Aktuālais LTMC Padomes sastāvs:

  • Tiesneši – Rudīte Vīduša (AT), Dzintra Balta (AT, pārstāv Latvijas tiesnešu biedrību),        Irēna Kucina (ST).
  • Dibinātāju pārstāvji – Ieva Rācenāja (RJA), Egita Prāma (Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS).
  • Izpildvaras pārstāvji – Inese Kalniņa (TA), Inita Ilgaža (TM).

Mācību programmu darba grupa

Mācību programmu darba grupas (MPDG) uzdevums ir vienoties par nākamā kalendārā gada mācību prioritātēm tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.  Lēmumu pieņemšanā katrā tiesību nozarē piedalās tiesneši no visām tiesu instancēm un lēmums tiek pieņemts koleģiāli, ņemot vērā ieteikumus no tiesnešiem, tiesnešu pašpārvaldes institūcijām, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas. Tiek ņemtas vērā arī ES noteiktās prioritātes un tiesnešu mācību stratēģiskie virzieni.

Saskaņā ar LTMC Statūtiem Mācību programmu darba grupa ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvu ikgadēji pirms jaunās programmas izstrādes izskata un apstiprina LTMC Padome. Kopš 2021. gada nākamā perioda mācību programmas prioritāšu noteikšanā ir iesaistījusies Tieslietu padome (TP), saskaņā ar TP stratēģisko lēmumu pārņemt tiesnešu mācību jautājumu no izpildvaras.

2023. gada MPDG sastāvs

Krimināltiesību apakšgrupā:

 • Inguna Radzeviča, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatore,
 • Nora Zvejniece, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece,
 • Zigmunds Dundurs, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis*,
 • Signe Grīnberga, Rīgas apgabaltiesas tiesnese**.

Civiltiesību apakšgrupā:

 • Zane Pētersone, AT Civiltiesību departamenta senatore,
 • Linda Vēbere, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese,
 • Ieva Bāliņa,  Rīgas apgabaltiesas tiesnese***,
 • Inga Krigena – Jurkāne, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese.

Administratīvo tiesību apakšgrupā:

 • Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja,
 • Indra Meldere, Augstākās tiesas tiesnese,
 • Arlita Zariņa,  Administratīvās rajona tiesas tiesnese,
 • Aiga Putniņa, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja.

* Programmas izstrādes laikā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas (tagad - Rīgas pilsētas tiesa) tiesnesis,

** Programmas izstādes laikā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas  (tagad - Rīgas pilsētas tiesa) tiesnese,

*** Programmas izstrādes laikā Rīgas rajona tiesas tiesnese.