LTMC loma ESF projektā "Justīcija attīstībai"

Latvijas Tiesnešu mācību centrs īsteno divas Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) mācību sadaļas:

 • “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’, kā arī
 • “Mācību nodrošināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem”.


Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību

Projekta mērķis ir veicināt tiesvedības efektivitāti, kvalitāti un uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.

Projekta uzdevums ir stiprināt:

 • Organizāciju līderu prasmes
 • Organizācijas, kas rada kvalitatīvus nolēmumus un dokumentus
 • Organizācijas, kas ciena pieredzi un pieņem jauno
 • Organizācijas, kas mācās
 • Organizācijas ar augstu ētikas izpratni.

Projektā paredzēti mācību pasākumi par šādām tēmām:

 1. Tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darba pārvaldība;
 2. Tiesu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sastādīšana;
 3. Tiesnešu amata kandidātu un jauno darbinieku iemaņu pilnveide;
 4. Tiesnešu mentoru iemaņu pilnveide;
 5. Lektoru iemaņu pilnveide;
 6. Tiesu sistēmai piederīgo profesiju ētikas standarti.

Projekta mērķa grupas ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, politikas ieviesēji un brīvās juridiskās profesijas – advokāti un tiesu izpildītāji.

Projekta īstenošanas laiks ir 4 gadi un 7 mēneši - no 2017. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 30. decembrim.

Projekta plānotie rezultāti paredz organizēt mācības vismaz 2234 dalībniekiem:

 • 583 tiesu, prokuratūras, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbinieki būs attīstījuši savas vadītāja kompetences un līderības prasmes;
 • 710 tiesu, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas būs apguvušas kvalitatīvu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošanas prasmes;
 • 487 jaunie tiesu darbinieki, jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti būs piedalījušies sākumapmācībās, lai sekmīgi uzsāktu darba gaitas tiesā;
 • 104 tiesnešu un tiesu darbinieki būs ieguvuši mentora iemaņas, tādejādi attīstot mentordarbības programmu Latvijas tiesās;
 • 150 dažādu iestāžu vadošie profesionāļi būs apguvuši semināru vadīšanas un lektorēšanas iemaņas, lai celtu tālākizglītības kvalitāti visās tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs;
 • 200 juridisko profesiju pārstāvji būs piedalījušies ētikas mācībās, lai celtu ētikas izpratni juridiskajā saskarsmē.
Projekta līguma summa ir 600 656,89 EUR neieskaitot PVN.

Tuvākai informācijai par projektu: Madara Blūmere, LTMC Programmu vadītāja, +371 22814933, [email protected]

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (nr. Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Mācību nodrošināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Projekta uzdevums ir pilnveidot:

 • tiesnešu zināšanas un prasmes procesa vadīšanā saistībā ar alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem satura un formas aspektos, tādējādi veicinot tiesā sniegto pakalpojumu kvalitātes celšanu;
 • tiesnešu, tiesu darbinieku un citu tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par mediāciju un prasmes mediācijas metožu izmantošanā pušu samierināšanā tiesas sēdē un prasmes lietas dalībnieku novirzīšanā uz mediāciju (mediācijas kvalitatīvā ieteikšanā jeb piedāvāšanā), sekmējot sociālo attiecību harmonizāciju un ar spriedumu izskatāmo lietu skaita samazināšanu;
 • procesa virzītāju (krimināllietu tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju) izpratni par alternatīvu konfliktu risināšanu kriminālprocesā, pielietojot taisnīguma atjaunošanas pamatprincipus un palielinot izlīguma pieprasījumu skaitu, tādējādi samazinot tiesu noslogotību;
 • tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanas par nacionālu un starptautiski atzītu šķīrējtiesas procesu, tiesnešu lomu šķīrējtiesas procesā, veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesas;
 • tiesnešu un tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par nacionālu šķīrējtiesas nolēmumu izpildi, tiesnešu lomu un kontroli pār šķīrējtiesas pieņemtajiem spriedumiem;
 • tiesnešu un tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildi, tiesnešu lomu un kontroli pār ārvalsts šķīrējtiesas pieņemtajiem spriedumiem, veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesas.

Projektā tiek rīkoti mācību pasākumi par šādām tēmām:

 1. mediācijas ieviešana;
 2. izlīguma ar starpnieka palīdzību īstenošana kriminālprocesā;
 3. šķīrējtiesu jautājumi.

Projekta mērķa grupas ir:

 • tiesneši;
 • tiesu darbinieki;
 • šķīrējtiesneši;
 • prokurori;
 • izmeklētāji;
 • zvērināti tiesu izpildītāji;
 • zvērināti advokāti;
 • maksātnespējas administratori;
 • mediatori.

Projekta īstenošana notiek no 2017. gada 31. augusta līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta plānotie rezultāti paredz organizēt mācības vismaz 2100 dalībniekiem*:

 • mācības par mediācijas ieviešanu plānots nodrošināt 1550 dalībniekiem: civillietu tiesnešiem, administratīvo lietu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, šķīrējtiesnešiem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem, mediatoriem;
 • mācības par Izlīguma jautājumiem kriminālprocesā plānots nodrošināt 210 dalībniekiem: krimināllietu tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, mediatoriem;
 • mācības par šķīrējtiesu jautājumiem plānots nodrošināt 340 dalībniekiem: civillietu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, šķīrējtiesnešiem, zvērinātiem advokātiem.

* kopējais mācību apmeklējumu skaits.

Projekta līguma summa ir 300 826,45 EUR, neieskaitot PVN.

Tuvākai informācijai par projektu: Linda Koliņa, LTMC Administratīvo tiesību programmu vadītāja, +371 22814877 , [email protected]

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.