Tālākizglītības semināri

Aicinām pieteikties LTMC tiešsaistes mācību pasākumiem!

LTMC regulāri organizē publiski pieejamus mācību pasākumus juristiem un citiem interesentiem.

Noziedzigos_nodarijumos_cietuso_raksturojums.svg

Vebināru vadīs Senāta Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskais padomnieks Oskars Kulmanis.

2021. gada 1. janvārī Kriminālprocesa likumā stājās spēkā grozījumi, ar kuriem ieviesta jauna pierādījumu pārbaudes kārtība iztiesāšanā, kura paredz būtiski mainītu kārtību, kā pārbauda agrāk nopratināto personu liecības. Tiesu praksē ik gadu tiek konstatēti izaicinājumi pierādījumu pārbaudē un vērtēšanā tiesu nolēmumos, kas var būt arī pamats apelācijas vai kasācijas instances tiesai atcelt zemākas tiesu instances nolēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai.

Mācībās apskatāmie jautājumi un iekļaujamās tēmas:

  • pierādījumu attiecināmības, ticamības un pieļaujamības izvērtēšana no kriminālprocesuālā aspekta; aktuālā judikatūra;
  • pierādījumu pieļaujamība un tās izvērtējums;
  • nepamatota augstākas ticamības piešķiršana atsevišķiem pierādījumiem (piemēram, policijas darbinieku liecībām, eksperta atzinumam);
  • pierādījumu pārbaudes kārtība iztiesāšanā (tostarp cietušo un liecinieku pratināšana iztiesāšanā, agrāk sniegto liecību pārbaude iztiesāšanā. Apsūdzētā pratināšanā iztiesāšanā, apsūdzētā agrāk sniegto liecību pārbaude. Rakstveida pierādījumu un dokumentu pārbaude);
  • pozitīvo un negatīvo piemēru analīze.

Dalības maksa: 45 EUR (ieskaitot PVN).


                                                              Reģistrācija     

Noziedzigos_nodarijumos_cietuso_raksturojums-1.svg

Vebināru vadīs Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.

Vebināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aktuālajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā par dzīvokļu īpašnieku kopības statusu, mantu un tās pārstāvjiem, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības iespējām pieņemt lēmumus elektroniski. Saistībā ar grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā tiks aplūkoti jautājumi par  prasībām mājas lietas saturam un tās kārtošanai, tajā skaitā Būvniecības informācijas sistēmas ietvaros.  Tiks aplūkoti arī jautājumi, kas skar reģistrāciju pārvaldnieku reģistrā, ja pārvaldnieks nav ieguvis likumā noteikto kvalifikāciju (Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas stājās spēkā 12.01.2024.) Tāpat dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar tiesu praksi, kas izriet no dzīvojamo māju pārvaldīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Dalības maksa: 45 EUR (ieskaitot PVN).


                                                              Reģistrācija     

Ligumsods_un_ta_regulejums.jpg

Vebināru vadīs Dr. iur. Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, zvērināts advokāts.

Vebinārā tiks aplūkots līgumsoda reformas ideja un ratio legis,  jaunā regulējuma saturs un pareiza līgumsoda normu piemērošana, tajā skaitā, apskatot aktuālo tiesību teoriju un tiesu praksi līgumsodu piemērošanas jomā.

Dalības maksa: 70 EUR (ieskaitot PVN).


                                                              Reģistrācija